Cô Gái Việt

header photo

The Fall Of Saigon

Gồm những video clips nói về những ngày cuối cùng của VNCH.

1) The Last Days In VietNam

2) Ride The Thunder (2015)

3) Phim Việt Nam! Việt Nam!

* Việt Nam! Việt Nam! Tập 1/8
 
* Việt Nam! Việt Nam! Tập 2/8
 
 * Việt Nam! Việt Nam! Tập 3/8
http://www.youtube.com/watch_p opup?v=wN4DwEVpf_w
* Việt Nam! Việt Nam! Tập 4/8
http://www.youtube.com/watch_p opup?v=s-wGchg2Iew
 
* Việt Nam! Việt Nam! Tập 5/8
http://www.youtube.com/watch_p opup?v=FstwbKGsCps
 
* Việt Nam! Việt Nam! Tập 6/8
http://www.youtube.com/watch_p opup?v=f5mDxBpcUaE
 
* Việt Nam! Việt Nam! Tập 7/8
http://www.youtube.com/watch_p opup?v=OIKFIF3LpKI
 
* Việt Nam! Việt Nam! Tập 8/8
http://www.youtube.com/watch_p opup?v=UcbfLE45XvQ